پروژه

ليست تعدادي از شركت هاي طرف قرارداد عمده اين شركت :

الف ) كارخانجات سيمان و صنایع وابسته به آن:

سيمان آبيک

سيمان صوفيان

سيمان بوشهر

سيمان سفيد ساوه

سيمان تهران

سيمان كارون

سيمان هگمتان

سيمان كردستان

 

ب ) نفت، گاز و پترو شيمی و صنایع وابسته به آن:

كارخانجات لوله سازي اهواز

پایانه هاي صادرات مواد نفتي نکا

شركت نفت پارس

شركت نفت بهران

شركت پایدار پو د پيشرو( مجري پروژههاي نفت وگاز و پتروشيمی )

شركت پروژه هاي صنعتي پترو پارت

شركت پترو پارس

شركت بهره برداري نفت وگاز كارون

شركت نفت وگاز پارس

شركت پا یش نفت اصفهان

شركت پا یش نفت آبادان

شركت پتروشيمي لاله

صنایع پتروشيمي كارون

صنایع پتروشيمي كرمانشاه

شركت نوید زرشيمي

شركت جهاد دانشگاهي علم وصنعت

شركت تابيران( تامين آب و برق ایران)

 

ج) شركتهاي خودرو سازي و صنایع سنگين:

شركت ایران خودرو دیزل

شركت ایران خودرو محور سازان ایران خودرو

شركت پارس خودرو

شركت مهندسي توسعه سایپا (سيكو)

شركت ایران وانت گروه خودرو سازي صنعت پارس

شركت مدیریت احداث

صنایع مس ایران

صنایع گرماگستر توفيق دارو

صنایع شيميائي پارچين (وابسته به صنایع دفاع)

 

د ) شركت هاي ساختمانی تأسيساتی و پيمانکاري :

شركت خانه سازي ایران

شركت ساختماني ماگما

شركت ساختماني هيریاس

شركت ساختماني خاور نما

شركت ساختماني توان شرق

شركت ساختماني آرمه تاب

شركت ساختماني الموت

شركت ساختماني دزفا نيرو

شركت آتي ساز

شركت مهندسين مشاور آتاوا

شركت عمران و نوسازي كرمانشاهان ( شركت را شستان)

شركت ارمند آب

شركت احداث پایه

شركت ساختماني مفيد پي

شركت دانش وران

شركت مهندسي مسكن ونواحي صنعتي

شركت مهندسين مشاور نيكان فرآیند

 

س ) صنایع سبك و متفرقه:

شركت معدني دماوند

شركت پل فيلم وپلات( گروه صنعتي بياضيان)

شركت طراحي صنعتي ایران

كارخانجات اسيد بوریك سازي ایران

كارخانجات یاتاقان بوش سازي ایران

كاشي و سراميك الوند شهرداري منطقه8

 

ط ) صنایع نفت، گازوپتروشيمی:

شركت پایدار پولاد پيشرو

شركت تابيران

شركت ميلاد بنا( نفت مناطق مركزي )

شركت مناطق نفت خيز جنوب