SELCAP

این تابلودر واقع یک نوع تابلوی SELDIP میباشد که در این جا به عنوان SELCAP صرفا” نوعی اصلاح ضریب توان است که به شرح قسمتی از این مشخصات میپردازیم.

  • بدنه تابلو

بدنه تابلو همان تابلوی SELDIP باتمامی آن مشخصات است .

  • اجناس مصرفی

در این تابلو عموما” خازنهای گازی ( NONOIL) استفاده میگردد به طوری که دسترسی به کلیه قطعات اعم از خازن ، کنتاکتور و فیوزها بدون هیچ اشکالی میسر است .

 

SELCAP

 

تابلوهای بانک خازن مدل SELCAP  ؛

این تابلوها در مدلهای SELCAP- MV وSELCAP-LV طراحی وساخته میشوند.

تابلوهای SELCAP – MV ؛

این گونه تابلوها اکثرا” درروی یک شاسی STRUCTURE و بطور IP11 ساخته میشوند و سیستم رگولیشن این گونه تابلوها که منحصرا” توسط این شرکت طراحی و ساخته میشود دارای خطای فوق العاده کم وبا حساسیت بسیار زیاد است ودارای تنظیمات بسیار تخصصی است .

 

تابلوهای SELCAP-LV ؛

اینگونه تابلوها به دو صورت کشوئی و ثابت ساخته میشوند که در هردوی اینگونه تابلوها از رگولاتورهای دیجیتالی جهت رگولیشن  استفاده میگردند که اینگونه رگولاتورها دارای قابلیت کنترل حداکثر 19 مرحله با یک رگولاتور 6 پله و79 مرحله بارگولاتور 12 پله است. به عنوان مثال یک بانک خازن 1575KVAR  رامیتوان با حساسیت 25KVAR  تنها بایک رگولاتور 12 پله طراحی کرد . در صورت سفارش میتوان از راکتورهای سری و موازی ساخت اروپای غربی نیز جهت تصحیح هارمونیک های مدار استفاده کرد.